Michał Mitoń

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy - Woli w Warszawie

Komornik Warszawa

Witamy na stronie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Michała Mitonia, na której znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące Kancelarii, zasięgu jej działania, wzory podstawowych pism w postępowaniach a także obwieszczenia o licytacjach. Uprzejmie informuję, iż decyzją Ministra Sprawiedliwości sygn. DWOiP – IV.6340.67.2019 zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego w tutejszej kancelarii którą objąłem z dniem 30 czerwca 2019 r. przejmując do dalszego prowadzenia wszystkie niezakończone natenczas postępowania egzekucyjne prowadzone przez poprzedniego Komornika Sądowego prowadzącego uprzednio kancelarię pod niniejszym adresem.
Adres i dane kontaktowe kancelarii – w tym numer rachunku bankowego i sygnatury spraw – pozostają bez zmian.

Obszarem właściwości tut. Komornika są dzielnice Wola i Bemowo m.st. Warszawy. Rewir ten jest zgodny z właściwością miejscową Sądu Rejonowego dla W-wy Woli w Warszawie przy którym działa Komornik. W roku 2021 Komornik Michał Mitoń nie może przyjmować spraw spoza rewiru, w ramach apelacji warszawskiej tj. w przypadku gdy dłużnicy zamieszkują dzielnice : Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Żoliborz. A także poza granicami miasta w ramach właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Wołominie, Otwocku.

GODZINY PRACY KANCELARII

Poniedziałek: 15:00 – 18:00

Czwartek: 09:00-12:00

(interesanci)

Poniedziałek – Piątek

08:00-16:00

(sekretariat)

MAIL/EPUAP/EPU

komornik@komornikwarszawa.pl

ePUAP: /Komornik_Miton/ezbiegi

ID EPU: 1488

NR RACHUNKU BANKOWEGO

55 1020 1185 0000 4902 0108 7279

BANK: PKO BP SA o/WARSZAWA

DANE KANCELARII

tel. 698 940 579,

Al. Solidarności 155 lok. 11

WARSZAWA

Komornik Sądowy Warszawa Michał Mitoń.

Często zadawane pytania dotyczące pracy Komornika Sądowego (Q&A):

Warszawski Komornik Sądowy Michał Mitoń jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. Komornik Sądowy dąży do wyegzekwowania tytułów wykonawczych z majątku dłużnika dla wierzyciela. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie Michał Mitoń działa w imieniu państwa, na rzecz wierzyciela, ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu mające na celu wymuszenie spełnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym, ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Michał Mitoń Komornik Sądowy z Warszawy może na zlecenie dokonać spisu inwentarza czy zabezpieczyć spadek po zmarłym, a dokonać ustalenia konkretnego faktu za pomocą protokołu stanu faktycznego; tudzież na wniosek organizatorów licytacji komornik może sprawować nadzór nad publicznymi licytacjami, a także doręczać wszelkiego rodzaju korespondencję sądową.

Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika w przypadku egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunków bankowych oraz innych praw majątkowych. We wniosku wierzyciel powinien wyraźnie zaznaczyć, że korzysta z wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych. Prawo wyboru nie dotyczy egzekucji z nieruchomości oraz spraw, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Wniosek egzekucyjny składa się na piśmie lub ustnie do protokołu w warszawskiej kancelarii komornika sądowego Michała Mitoń. W zakładce WNIOSKI (odesłanie) znajdą Państwo formularze. Wniosek egzekucyjny powinien zawierać:

 • oznaczenie komornika, do którego jest on składany
 • wskazanie wierzyciela i dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
 • wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane
 • tytuł wykonawczy jako załącznik (oryginał)

Wniosek o wszczęcie egzekucji złożony po 8 września 2016r. umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy o majątku wierzyciel może zlecić komornikowi dodatkowo we wniosku poszukiwanie majątku dłużnika wskazując art. 801 (2) kpc). Poszukiwanie majątku ma na celu ustalenie za pomocą czynności przeprowadzonych w terenie m.in. rachunków bankowych, wynagrodzenia, pojazdów mechanicznych, nieruchomości, wierzytelności. Wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pomocą portalu: EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) Komornik Michał Mitoń ID EPU: 1488

Za pośrednictwem systemu CBKW komornik Michał Mitoń (Warszawa) ma możliwość ustalenia czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości dysponując numerem PESEL dłużnika. Zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych opłata za udzielenie informacji wynosi 20,00zł.

Kancelaria komornika sądowego Michała Mitonia od 2019 r. pracuje na najnowszym aktualnie dostępnym na rynku systemie informatycznym Komornik SQL. Kancelaria Komornika Michała Mitonia dodatkowo korzysta z dostępu do aplikacji dostarczanych przez platformę Komornik.IT oraz firmę Catobe. Wierzyciele i dłużnicy mają również dostęp telefoniczny oraz mailowy do wszelkich informacji na temat danego postępowania egzekucyjnego. Udostępnianie danych wierzycielom i ich pełnomocnikom odbywa się w sposób całkowicie bezpieczny. Kontakt celem zasięgnięcia informacji odbywa się przez naszą stronę internetową www.komornikwarszawa.pl Komornik dla rewiru Warszawa Wola, Warszawa Bemowo Michał Mitoń korzysta także z systemu OGNIVO (zapytanie o rachunki bankowe dłużnika), CEPIK (pojazdy mechaniczne stanowiące własność dłużnika), ZUS PUE(podstawa zgłoszenia do ubezpieczeń), CBKW (ustalenie czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości), CPD oraz EPUAP.

Zaliczka wpłacana przez wierzyciela Komornikowi Warszawa Wola Michałowi Mitoń jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 7 ustawy o kosztach komorniczych tj. koszty doręczania korespondencji – 6,05 zł za 1 list polecony, koszty uzyskiwania informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania (np. udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ZUS – 36,55 zł; udostępnienie informacji z Urzędu Skarbowego – 35,00 zł; informacja z CBKW odnośnie nieruchomości dłużnika -20,00 zł), inne wydatki wskazane w art. 7 u.k.k. i nast. w zależności od specyfiki sposobu egzekucji (np. należności biegłych, ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdy). Zaliczka na wydatki nie jest wynagrodzeniem komornika.

Komornicy sądowi doliczają opłatę egzekucyjną w każdej sprawie egzekucyjnej do egzekwowanego świadczenia, które podlega egzekucji. Jeżeli wierzyciel posiada tytułu wykonawczy z którego wynika zapłata na jego rzecz określonej kwoty X komornik doliczy do tego zobowiązania należną opłatę egzekucyjną w określonej ustawą o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych i egzekucji stawce procentowej. Komornik nigdy nie pomniejsza wierzytelności należnej dla wierzyciela, wierzyciel otrzymuje przy skutecznej egzekucji całość kwoty określonej tytułem wykonawczym. Według zasady z art. 770 kpc to dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji, a więc skuteczny komornik egzekwując całość roszczenia wyegzekwuje od dłużnika również równowartość opłaty egzekucyjnej.

Tak, komornik ma prawo wejść na posesję lub do domu właściciela pod jego nieobecność. Zgodnie z przepisem art. 814 kpc, jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządza otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszukuje jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce uczestniczyć w czynnościach lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce ukryć przed egzekucją przedmioty, które ma przy sobie. Komornik może skorzystać z pomocy dodatkowych osób, np. ślusarza w celu otwarcia pomieszczeń dłużnika.

W toczącym się postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel jako jego dysponent może wskazać komornikowi kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi bacząc jednak na konieczność zastosowania sposobu najmniej dla dłużnika uciążliwego. Komornik, będąc związanym wnioskiem wierzyciela może prowadzić egzekucję świadczeń pieniężnych m.in. z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, ze świadczeń emerytalno-rentowych, z nieruchomości. W odniesieniu do każdego sposobu egzekucji ustawodawca przewidział pewne ograniczenia łagodzące niejako dolegliwość egzekucji np. w postaci ograniczeń kwotowych czyli tzw. kwoty wolnej od potrąceń, poprzez określenie wysokości potrącanego świadczenia czy chociażby w postaci dodatkowych wymagań natury formalnej nakładanych na wierzyciela przy egzekucja z nieruchomości stanowiącej wspólność ustawową małżeńską. Wspomnieć należy także o ograniczeniach egzekucji mających naturę humanitarną, które zapewniają pewne minimum socjalne w przypadku skierowania egzekucji do ruchomości dłużnika. Katalog składników majątku nie podlegających zajęciu wyczerpująco opisuję art. 829 kodeksu postępowania cywilnego.

Wierzyciel ma możliwość wyboru dwóch ścieżek postępowania: sądowej i pozasądowej. Postępowanie pozasądowe, czyli windykacja, polega na podejmowaniu czynności windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zobowiązań od dłużnika. Rolą firmy windykacyjnej jest doprowadzenie do ugody z dłużnikiem. Odzyskiwaniem należności zajmuje się wtedy windykator. Windykatorem może być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zlecenie, lub prowadząca własną działalność gospodarczą, nie posiadająca specjalnych uprawnień, jakie przysługują z mocy prawa komornikowi. Głównym zadaniem windykatora jest zmobilizowanie dłużnika do spłaty długu. Windykator działa w imieniu wierzyciela. Windykator nie może:

 • zajmować lub spisywać majątku dłużnika,
 • wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody,
 • rozmawiać o zadłużeniu dłużnika z innymi osobami, np. z sąsiadami,
 • wywieszać informacji o zadłużeniu dłużnika w miejscach publicznych, np. na klatce schodowej,
 • przekazywać informacji o długu w miejscu pracy dłużnika,
 • naruszać dobra osobiste i godność osobistą dłużnika, np. zastraszać, grozić, nękać, używać siły,
 • przekazywać nieprawdziwych informacji co do konsekwencji niespłacenia długu, np. dotyczące pozbawienia wolności.

Z usług zewnętrznych firm windykacyjnych, których zadaniem jest odzyskanie długów, często korzystają m.in. instytucje finansowe. Zdarza się jednak, że firmy windykacyjne kupują od instytucji finansowych długi kredytobiorców i wówczas odzyskują je od dłużników na własny rachunek. Jeśli podejmowane przez windykatora czynności nie przyniosą rezultatu, może on wystąpić do sądu, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego złożyć wniosek egzekucyjny do komornika. Komornik w przeciwieństwie do windykatora to funkcjonariusz publiczny przy sądzie rejonowym. Tut. warszawski komornik (Wola i Bemowo) zajmuje się wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, ale wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Tutejszy warszawski komornik Michał Mitoń wszczyna egzekucję po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego opatrzonego w klauzulę wykonalności. Skuteczny komornik może prowadzić efektywną egzekucję m.in. z dochodu dłużnika (wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty…), rachunku bankowego, ruchomości (samochodu, sprzętu RTV, AGD) i nieruchomości (dom, mieszkanie). Komornik (Warszawa) ma prawo przymusowego otwarcia drzwi mieszkania lub firmy, przeszukania pomieszczeń. Komornik Mitoń Michał ma także prawo zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od m.in. : organów administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu. Komornikowi przysługują szersze kompetencje i uprawnienia, których nie posiada windykator. Zdarza się że zarówno windykatorzy jak i komornicy nie działają zgodnie z przepisami. Wówczas, w przypadku nieprawidłowych działań komornika przysługuje nam prawo wniesienia do sądu rejonowego skargi na czynności komornika. Oprócz tego można składać skargi w trybie administracyjnym do Prezesa Sądu Rejonowego, czy do Rady Izby Komorniczej. Nadzór judykacyjny na komornikiem sprawowany jest przez sąd na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) i dotyczy oceny prawidłowości czynności egzekucyjnych. Nadzór zwierzchni wykonuje Minister Sprawiedliwości. W związku z funkcjonowaniem kilku rodzajów nadzorów istotnego znaczenia nabiera konsekwentne przestrzeganie przypisanej do nich właściwości, decydujące o unikaniu sytuacji kolizyjnych oraz powielaniu czynności sprawdzających. Natomiast, w odniesieniu do działań windykatora jeśli przekroczy on swoje prawa powinniśmy niezwłocznie powiadomić policję bądź prokuraturę. Ponadto, jeśli w swojej działalności firmy windykacyjne naruszają przepisy konsumenci mają prawo bronić się przed taką działalnością, poprzez zawiadomienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów który zakazuje firmom windykacyjnym stosowania praktyk naruszających przepisy prawa i wymierza im kary.

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, Komornik z Warszawy oraz każdy inny komornik w Polsce prezentuje jednakowe i należyte wykształcenie prawnicze oraz niezbędne atrybuty do wykonywanej pracy kierując się jedyną przesłanką w działaniu jaką jest chęć wyegzekwowania roszczenia dla Wierzyciela w granicach obowiązującego prawa i z poszanowaniem godności uczestników i stron postępowania. Wybór dobrego młodego komornika lub dobrego komornika z wieloletnim doświadczeniem może, ale nie musi wpływać na sprawną i skuteczną egzekucję czy też jej czas i efektowność, bowiem każde postępowanie egzekucyjne jest inne. Warto zastanowić się nad wyborem sprawdzonego komornika, kogoś poleconego przez osoby Państwu znane tudzież zdać się na wyszukanie organu egzekucyjnego na własną rękę za pomocą Internetu kierując się intuicją, przypadkowym wyborem lub np. opiniami o danej kancelarii. Każdy dobry i sprawny warszawski Komornik z pewnością będzie w stanie należycie obsłużyć każdą Państwa sprawę. W przypadku złożenia wniosku egzekucyjnego i wyboru tutejszego Komornika z Kancelarią przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli oraz Bemowa zapewniamy Wierzycielom obsługę egzekucyjną realizowaną przez:

 • ambitny i skuteczny komornik z profesjonalnym zapleczem pracowników i kancelarią w centrum Warszawy
 • wykształcenie i doświadczenie egzekucyjne zdobywane od 2010 r.
 • możliwość przyjmowania spraw z całej apelacji warszawskiej
 • szybko i sprawnie dokonuje czynności egzekucyjnych w tym zajęć ruchomości itp.