WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ

Komornik Sądowy Michał Mitoń Warszawa Wola, Warszawa Bemowo zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 771) działa przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy -Woli w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola Miasta Stołecznego Warszawy, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Michał MItoń jest właściwy do prowadzenia egzekucji w graniach dzielnic Bemowo i Wola Miasta Stołecznego Warszawy.

w sprawach:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r., (Dz. U. z 2018 r., poz. 771) dalej Ustawy, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (wskazano enumeratywnie powyżej).

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.