KOMORNIK MICHAŁ MITOŃ
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

03-02-2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2022r. o godz. 14 w budynku: Hala Gimnastyczna IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego), odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 01-493 Warszawa, Czerwonych Maków 12/13, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00337550/5 Lokal mieszkalny o numerze 13 o powierzchni 83,84 m2 (powierzchnię lokalu przyjęto na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej) składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Lokal znajduje się w zasobach SM Wola.
Suma oszacowania wynosi 520 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 030,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 18 w Warszawie 55102011850000490201087279 (z dopiskiem wadium Km 102268/14).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać akta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3 wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operatem szacunkowym biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK MICHAŁ MITOŃ (REWIR WOLA I BEMOWO)
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

07-10-2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2020 r. o godz. 10:00 pod adresem: Kancelaria Komornika Michała Mitonia Al. Solidarności 155/11

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:


Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


 1. Telewizor Samsung LCD ok 32″ 1 [szt.] 350,00 **) 262,50

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KOMORNIK WARSZAWA WOLA, KOMORNIK WARSZAWA BEMOWO
MICHAŁ MITOŃ

17-08-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-08-2021r. o godz. 09:00 w Hali Gimnastycznej budynku IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego) odbędzie się pierwsza licytacja udziału 4/50 nieruchomości (lokal niemieszkalny – hala garażowa, miejsca postojowe nr 3 i 18) należącej do dłużnikapołożonej: 01-360 Warszawa, Człuchowska 46 (garaż podziemny), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00465528/8
Licytacji podlegają łącznie miejsca postojowe oznaczone numerem 3 i 18 o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Znajdują się one w niewielkiej odległości od bramy wjazdowej do garażu podziemnego bezpośrednio pod budynkiem o numerze administracyjnym ul. Człuchowskiej 46. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku.
Suma oszacowania wynosi 48 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 850,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 18 w Warszawie 55102011850000490201087279 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

OBWIESZCZENIE KOMORNIKA MICHAŁA MITOŃ REWIR WARSZAWA WOLA I BEMOWO
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

19-10-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli i Bemowa Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2021 o godz. 12:00 pod adresem: Hala Gimnastyczna w budynku IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika położonej przy Jana Olbrachta 112/G, 01-373 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00476307/3 Opis nieruchomości: Miejsce postojowe oznaczone numerem 81 o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Znajduje się w przeciwległym miejscu w garaży wielostanowiskowym w stosunku od bramy wjazdowej do garażu podziemnego bezpośrednio pod budynkiem o numerze administracyjnym ul. Jana Olbrachta 112. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą  w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku. Suma oszacowania wynosi 23 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 385,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 318,00 zł. Rękojmia powinna być najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA o/WARSZAWA 55 1020 1185 0000 4902 0108 7279. (z dopiskiem wadium Km 5461/17)

KOMORNIK DLA WARSZAWY WOLI I BEMOWA OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

20-10-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2021r. o godz. 11:00 pod adresem: 02-378 Warszawa, ul. Stefana Bobrowskiego 3/2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


 1. MERCEDES-BENZ E 220 CDI 1 [szt.] 51 600,00 **) 38 700,00
  nr rej. WU97445, VIN WDD2120051B024616
  rok produkcji 2014

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2021r. o godz. 11:00 pod adresem: 02-378 Warszawa, ul. Stefana Bobrowskiego 3/2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


 1. MERCEDES-BENZ E 220 CDI 1 [szt.] 51 600,00 **) 38 700,00
  nr rej. WU97445, VIN WDD2120051B024616
  rok produkcji 2014

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)