Kancelaria Komornicza

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie

Nasza kancelaria działa na terenie miasta stołecznego Warszawy z właściwością egzekucyjną w granicach ustalonych dla dzielnic: Wola i Bemowo.

Niejednokrotnie spotykacie się Państwo w swoim życiu z sytuacjami gdzie, aby odzyskać należne Państwu pieniądze potrzebować będziecie profesjonalnej pomocy w egzekucji wyroków sądów powszechnych. W takich przypadkach najlepiej skorzystać z fachowych, profesjonalnych porad i usług w zakresie egzekucji długu, świadczonych przez doświadczonych i skutecznych komorników sądowych (Komornik Warszawa). Wyzwanie jakim jest egzekucja sądowa dla organu jakim jest Komornik Wola nie jest zadaniem łatwym dlatego tak istotnym jest powierzenie Państwa spraw sprawnym i skutecznym organom egzekucyjnym w postaci komorników sądowych zgodnie z Państwa nieskrępowanym wyborem.

Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi

ADRES KANCELARII KOMORNICZEJ

Warszawa, Al. Solidarności 155 lok. 11

W Naszej kancelarii korzystamy z  następujących systemów teleinformatycznych:

CEPIK
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

EPU
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

EPUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

CPD
Centrum Personalizacji Dokumentów

OGNIVO
Centralna informacja o rachunkach bankowych

ZUS PUE
Platforma Usług Elektronicznych dla ZUS

EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste

EPO
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

eUS
Elektroniczny Urząd Skarbowy

KomOnline
Dostęp do akt wirtualnych  poprzez  system KomornikOnline

KRZ
Krajowy Rejestr Zadłużonych

CPDMSW

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych –  umożliwia uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.

Opisane powyżej systemy informatyczne są jednymi z narzędzi pracy w Kancelarii komorniczej, wspomagającymi między innymi czynności terenowe.

Zadania:

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Michał Mitoń wykonuje następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.