Komornik nie zajmie mieszkania za niski dług. Zapowiadane zmiany w prawie.

Niespłacone kilkaset złotych pożyczki nie będzie już powodem, aby licytować nieruchomości lokalowe. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w prawie, które ograniczą odbieranie mieszkań przez komorników. Firmy windykacyjne przestaną zaś zarabiać na handlu naszymi długami.

Wystarczy nie spłacić kilku rat kredytu, aby komornik na wniosek Wierzyciela zajął dom lub mieszkanie a w perspektywie przeprowadził licytację.

Ministerstwo szykuje już odpowiednie zmiany prawne, w tym zakaz egzekucji z nieruchomości, gdy dług stanowi mniej niż jedną dwudziestą wartości lokalu. Nowe zapisy pojawią się projektowanej ustawie anty lichwiarskiej lub w kodeksie cywilnym. Resort sprawiedliwości chce też ograniczyć handel długami przez firmy windykacyjne. Zdarzają się bowiem przypadki, że wierzyciel nie rozpoczyna egzekucji długu, tylko sprzedaje go, a kolejne podmioty doliczają odsetki i odsprzedają dług z zyskiem.

Komornik Michał Mitoń ostrzega: Uwaga na fałszywe wiadomości SMS !

Krajowa Rada Komornicza ostrzega przed kolejną falą fałszywych wiadomości SMS o rzekomym zadłużeniu.
Osoba bądź osoby podszywające się pod komorników lub organy samorządu komorniczego rozsyłają wiadomości sms z informacją o zazwyczaj niewielkiej kwocie zadłużenia oraz odnośnikiem celem dokonania wpłaty.
Jak informuje Krajowa Rada Komornicza, wiadomości te stanowią w istocie usiłowanie wyłudzenia. – Pod żadnym pozorem nie należy klikać żadnych odnośników, otwierać załączników w wiadomości, ani nie podejmować żadnych aktywności, które ta wiadomość może sugerować (np. logowanie się na innych stronach, instalację oprogramowania, ‚certyfikatu bezpieczeństwa’, itp.) – ostrzega KRK.

Komornik a 13-sta emerytura – co warto wiedzieć ?

Emerytów w Polsce zastanawia nie tylko fakt, ile może zabrać komornik, ale też co w przypadku wypłacanej tzw. trzynastej emerytury? Czy ona też może zostać zajęta w drodze egzekucji? W 2019 roku emeryci dostali 1100 zł brutto. Co w tym przypadku? Okazuje się, że chociaż emerytura podlega zajęciu, tzw. „trzynastka” decyzją rządu już nie. Emeryci dostają te środki w całości. Dotyczy to zarówno egzekucji niezwiązanych z zaległościami alimentacyjnymi, jak i tych alimentacyjnych. Komornik nie ma prawa zająć 13 – stej emerytury, pieniądze te są chronione przed zajęciem komorniczym. Może się jednak zdarzyć, że osoby otrzymujące świadczenia na konto będą miały z tym problemy. Chociaż przelewy te są specjalnie oznaczane, żeby nie było co do nich wątpliwości, że są wolne od zajęcia, mogą wystąpić pojedyncze przypadki, że zawiedzie system bankowy i dług zostanie pobrany. Takie sytuacje należy jednak zgłaszać do banku i do komornika, ponieważ dana osoba ma prawo do dysponowania 13. emeryturą w całości.

Komornik Warszawa – Wola Bemowo poleca temat: „PIT w 2020 roku. Czy komornik może zabrać zwrot podatku na dziecko?”

 PIT można już rozliczać. Ci, którzy korzystają z ulgi na dzieci, mogą pomniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, a w konsekwencji otrzymać zwrot nadpłaty. Czy w 2020 roku komornik będzie mógł zająć te środki? PIT od soboty możemy rozliczać przez internet. Do końca lutego pracodawcy powinni dostarczyć pracownikom formularz PIT-11, a pracownicy powinni złożyć je do 30 kwietnia. W tym roku wprowadzono kilka zmian, m.in. automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych w 2019 r. Korzystając z tej ulgi, można pomniejszyć swoje zobowiązania podatkowe i otrzymać dzięki temu zwrot nadpłaty. Środki te nie były do tej pory w żaden sposób chronione przed egzekucją komorniczą. W 2020 r. Ministerstwo Finansów nie planuje zmian tych przepisów w związku z czym nadal środki te podlegają zajęciu komorniczemu.

Przewodnik po egzekucji sądowej

Jak wskazuje prezes Krajowej Rady Komorniczej z roku na rok rośnie liczba zadłużeń i związanych z nimi postępowań egzekucyjnych, a z problemem egzekucji boryka się coraz więcej Polaków. Skomplikowane procedury i stres towarzyszący egzekucji nie rozjaśniają sytuacji, w której znaleźli się i wierzyciele chcący odzyskać należne pieniądze i dłużnicy zobowiązani do ich uregulowania. Komornicy sądowi wielokrotnie w swej pracy stykają się z problemem nieświadomości swoich praw i zobowiązań po stronie zarówno dłużnika jak i wierzyciela oraz niezrozumieniem zasad postępowania, jak i roli, jaką pełni komornik we współczesnym społeczeństwie. W trosce o zwiększenie świadomości prawnej powstał niniejszy Przewodnik Egzekucyjny, w którym zostały opracowane podstawowe zasady postępowania egzekucyjnego, jak i zadania komornika. Przewodnik został napisany przez jednych z najlepszych w swoim fachu komorników, którzy w przystępny sposób starali się wyjaśnić te problemy, które nurtują wierzycieli i dłużników najbardziej. Niniejsze opracowanie ułatwi Państwu poznanie reguł postępowania egzekucyjnego i skuteczne dochodzenie swoich praw związanych z tą materią jak i metod i sposobów odzyskiwania długu.

    Skuteczny Komornik Sądowy nie zawsze musi się kojarzyć w sposób pejoratywny, egzekucja sądowa w Polsce ewoluuje w wyniku coraz to wyższych kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych osób piastujących ten zawód. Problematyka długu, zajęć egzekucyjnych, praw i obowiązków stron postępowania, egzekucji z nieruchomości, wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu alimentów czy też wyjaśnienie zagadnienia tytułów zabezpieczenia i tytułów wykonawczych jak i formularzy wniosków egzekucyjnnych oraz skarg; wszystko to zawiera się w niniejszym przewodniku który jego Autorzy przedstawiają Państwu do dyspozycji.

Polecam uważna lekturę – przewodnik po egzekucji sądowej

Komornik Michał Mitoń
(rewir Warszawa Wola,Bemowo)

KOMORNIK MICHAŁ MITOŃ
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

03-02-2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2022r. o godz. 14 w budynku: Hala Gimnastyczna IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego), odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 01-493 Warszawa, Czerwonych Maków 12/13, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00337550/5 Lokal mieszkalny o numerze 13 o powierzchni 83,84 m2 (powierzchnię lokalu przyjęto na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej) składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Lokal znajduje się w zasobach SM Wola.
Suma oszacowania wynosi 520 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 030,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 18 w Warszawie 55102011850000490201087279 (z dopiskiem wadium Km 102268/14).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać akta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3 wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operatem szacunkowym biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK MICHAŁ MITOŃ (REWIR WOLA I BEMOWO)
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

07-10-2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2020 r. o godz. 10:00 pod adresem: Kancelaria Komornika Michała Mitonia Al. Solidarności 155/11

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:


Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


 1. Telewizor Samsung LCD ok 32″ 1 [szt.] 350,00 **) 262,50

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KOMORNIK WARSZAWA WOLA, KOMORNIK WARSZAWA BEMOWO
MICHAŁ MITOŃ

17-08-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-08-2021r. o godz. 09:00 w Hali Gimnastycznej budynku IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego) odbędzie się pierwsza licytacja udziału 4/50 nieruchomości (lokal niemieszkalny – hala garażowa, miejsca postojowe nr 3 i 18) należącej do dłużnikapołożonej: 01-360 Warszawa, Człuchowska 46 (garaż podziemny), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00465528/8
Licytacji podlegają łącznie miejsca postojowe oznaczone numerem 3 i 18 o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Znajdują się one w niewielkiej odległości od bramy wjazdowej do garażu podziemnego bezpośrednio pod budynkiem o numerze administracyjnym ul. Człuchowskiej 46. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku.
Suma oszacowania wynosi 48 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 850,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 18 w Warszawie 55102011850000490201087279 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

OBWIESZCZENIE KOMORNIKA MICHAŁA MITOŃ REWIR WARSZAWA WOLA I BEMOWO
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

19-10-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli i Bemowa Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2021 o godz. 12:00 pod adresem: Hala Gimnastyczna w budynku IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika położonej przy Jana Olbrachta 112/G, 01-373 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00476307/3 Opis nieruchomości: Miejsce postojowe oznaczone numerem 81 o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Znajduje się w przeciwległym miejscu w garaży wielostanowiskowym w stosunku od bramy wjazdowej do garażu podziemnego bezpośrednio pod budynkiem o numerze administracyjnym ul. Jana Olbrachta 112. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą  w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku. Suma oszacowania wynosi 23 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 385,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 318,00 zł. Rękojmia powinna być najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA o/WARSZAWA 55 1020 1185 0000 4902 0108 7279. (z dopiskiem wadium Km 5461/17)

KOMORNIK DLA WARSZAWY WOLI I BEMOWA OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

20-10-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2021r. o godz. 11:00 pod adresem: 02-378 Warszawa, ul. Stefana Bobrowskiego 3/2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


 1. MERCEDES-BENZ E 220 CDI 1 [szt.] 51 600,00 **) 38 700,00
  nr rej. WU97445, VIN WDD2120051B024616
  rok produkcji 2014

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2021r. o godz. 11:00 pod adresem: 02-378 Warszawa, ul. Stefana Bobrowskiego 3/2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


 1. MERCEDES-BENZ E 220 CDI 1 [szt.] 51 600,00 **) 38 700,00
  nr rej. WU97445, VIN WDD2120051B024616
  rok produkcji 2014

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)