Tarcza antykryzysowa 3.0: dłużnicy pod ochroną

Obowiązująca już „tarcza antykryzysowa 3.0” podwyższyła kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. Kwota chroniona, której wypłatę gwarantuje pracującemu dłużnikowi kodeks pracy, jest równa minimalnej pensji netto bądź 75 proc. wynagrodzenia. Oznacza to, że dłużnik musi otrzymać wynagrodzenie wynoszące przynajmniej 1920 zł – tyle wynosi minimalne wynagrodzenie netto w 2020 roku. Warto zaznaczyć, że to kwota wolna dla zobowiązań innych niż alimentacyjne. Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła z kolei zasadę zwiększającą kwotę wolną od egzekucji komorniczej o 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za każdego członka rodziny, którego utrzymuje zadłużony pracownik. Jeśli zatem dłużnik ma niepracującą żonę i dwójkę dzieci, z jego wynagrodzenia nie będzie można potrącać wierzytelności. Kwota wolna od egzekucji może się zwiększyć zgodnie z zasadą opisaną w tarczy antykryzysowej, jeżeli dłużnikowi obniżono wynagrodzenie bądź też, jeśli jego lub członka jego rodziny spotkała utrata dochodu. Chodzi jednak wyłącznie o przypadki, gdy obniżenie pensji lub zwolnienie nastąpiło „z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2”.
Obniżenie kwoty wolnej od egzekucji komorniczej o 25 proc. na każdego członka rodziny dłużnika można uzyskać w przypadku, gdy utrzymuje on:

  • małżonka (albo rodzica wspólnego dziecka)
  • rodzica,
  • dziecko do 25. roku życia,
  • niepełnosprawne dziecko po 25. roku życia, któremu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.
  • Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko – czytamy w ustawie.

Epidemia koronawirusa a czynności Komornicze – informacja

Komornik Sądowy dla Warszawy Woli w Warszawie uprzejmie zawiadamia iż zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady Komorniczej organy egzekucyjne umożliwiają dłużnikom, których dotknęły skutki epidemii, ustalenie nowych zasad regulacji należności. Samorząd komorniczy rozpoczął akcję „Sygnalizuj problem”, skierowaną do osób, które swoje zobowiązania regulują przy udziale komornika.
Jeśli Państwa sytuacja uległa zmianie (pogorszeniu) w związku z koronawirusem, to serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonoicznego bądź mailowego z tutejsżą warszawską kancelarią komorniczą. Komornicy w pełni rozumieją zaistniałą sytuację i dokładają wszelkich starań, by na bieżąco, indywidualnie analizować każdy zasygnalizowany przez dłużnika przypadek.
Podobnie jak większość grup zawodowych w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, praca komorników uległa znaczącym ograniczeniom. Komornicy wstrzymują lub znacznie ograniczają czynności egzekucyjne poza kancelarią. Chodzi m.in. licytacje nieruchomości i ruchomości, eksmisje, wydanie nieruchomości i komornicze doręczenia pozwów.
Jak zapewnił samorząd komorniczy, wiele czynności wykonywanych jest jednak na bieżąco, a wyegzekwowane należności przekazywane są wierzycielom. Komornicy ograniczyli przyjmowanie interesantów w swoich kancelariach. Wiele kancelarii – w tym tutejsza kancelaria komornika Michała Mitonia (rewir Wola, Bemowo) informuje o możliwość załatwienia szeregu spraw przez internet lub telefonicznie. Komornicy planują też zwiększyć zakres działalności infolinii Krajowej Rady Komorniczej. Więcej o infolinii na https://www.komornik.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z tut. kancelarią celem omówienia sposobu spłacania Państwa zadłużenia w tym trudnym dla całej społeczności okresie wprowadzenia stanu epidemicznego.

Komornik nie zajmie mieszkania za niski dług. Zapowiadane zmiany w prawie.

Niespłacone kilkaset złotych pożyczki nie będzie już powodem, aby licytować nieruchomości lokalowe. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w prawie, które ograniczą odbieranie mieszkań przez komorników. Firmy windykacyjne przestaną zaś zarabiać na handlu naszymi długami.

Wystarczy nie spłacić kilku rat kredytu, aby komornik na wniosek Wierzyciela zajął dom lub mieszkanie a w perspektywie przeprowadził licytację.

Ministerstwo szykuje już odpowiednie zmiany prawne, w tym zakaz egzekucji z nieruchomości, gdy dług stanowi mniej niż jedną dwudziestą wartości lokalu. Nowe zapisy pojawią się projektowanej ustawie anty lichwiarskiej lub w kodeksie cywilnym. Resort sprawiedliwości chce też ograniczyć handel długami przez firmy windykacyjne. Zdarzają się bowiem przypadki, że wierzyciel nie rozpoczyna egzekucji długu, tylko sprzedaje go, a kolejne podmioty doliczają odsetki i odsprzedają dług z zyskiem.

Komornik Michał Mitoń ostrzega: Uwaga na fałszywe wiadomości SMS !

Krajowa Rada Komornicza ostrzega przed kolejną falą fałszywych wiadomości SMS o rzekomym zadłużeniu.
Osoba bądź osoby podszywające się pod komorników lub organy samorządu komorniczego rozsyłają wiadomości sms z informacją o zazwyczaj niewielkiej kwocie zadłużenia oraz odnośnikiem celem dokonania wpłaty.
Jak informuje Krajowa Rada Komornicza, wiadomości te stanowią w istocie usiłowanie wyłudzenia. – Pod żadnym pozorem nie należy klikać żadnych odnośników, otwierać załączników w wiadomości, ani nie podejmować żadnych aktywności, które ta wiadomość może sugerować (np. logowanie się na innych stronach, instalację oprogramowania, ‚certyfikatu bezpieczeństwa’, itp.) – ostrzega KRK.

Komornik a 13-sta emerytura – co warto wiedzieć ?

Emerytów w Polsce zastanawia nie tylko fakt, ile może zabrać komornik, ale też co w przypadku wypłacanej tzw. trzynastej emerytury? Czy ona też może zostać zajęta w drodze egzekucji? W 2019 roku emeryci dostali 1100 zł brutto. Co w tym przypadku? Okazuje się, że chociaż emerytura podlega zajęciu, tzw. „trzynastka” decyzją rządu już nie. Emeryci dostają te środki w całości. Dotyczy to zarówno egzekucji niezwiązanych z zaległościami alimentacyjnymi, jak i tych alimentacyjnych. Komornik nie ma prawa zająć 13 – stej emerytury, pieniądze te są chronione przed zajęciem komorniczym. Może się jednak zdarzyć, że osoby otrzymujące świadczenia na konto będą miały z tym problemy. Chociaż przelewy te są specjalnie oznaczane, żeby nie było co do nich wątpliwości, że są wolne od zajęcia, mogą wystąpić pojedyncze przypadki, że zawiedzie system bankowy i dług zostanie pobrany. Takie sytuacje należy jednak zgłaszać do banku i do komornika, ponieważ dana osoba ma prawo do dysponowania 13. emeryturą w całości.

Komornik Warszawa – Wola Bemowo poleca temat: „PIT w 2020 roku. Czy komornik może zabrać zwrot podatku na dziecko?”

 PIT można już rozliczać. Ci, którzy korzystają z ulgi na dzieci, mogą pomniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, a w konsekwencji otrzymać zwrot nadpłaty. Czy w 2020 roku komornik będzie mógł zająć te środki? PIT od soboty możemy rozliczać przez internet. Do końca lutego pracodawcy powinni dostarczyć pracownikom formularz PIT-11, a pracownicy powinni złożyć je do 30 kwietnia. W tym roku wprowadzono kilka zmian, m.in. automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych w 2019 r. Korzystając z tej ulgi, można pomniejszyć swoje zobowiązania podatkowe i otrzymać dzięki temu zwrot nadpłaty. Środki te nie były do tej pory w żaden sposób chronione przed egzekucją komorniczą. W 2020 r. Ministerstwo Finansów nie planuje zmian tych przepisów w związku z czym nadal środki te podlegają zajęciu komorniczemu.

Przewodnik po egzekucji sądowej

Jak wskazuje prezes Krajowej Rady Komorniczej z roku na rok rośnie liczba zadłużeń i związanych z nimi postępowań egzekucyjnych, a z problemem egzekucji boryka się coraz więcej Polaków. Skomplikowane procedury i stres towarzyszący egzekucji nie rozjaśniają sytuacji, w której znaleźli się i wierzyciele chcący odzyskać należne pieniądze i dłużnicy zobowiązani do ich uregulowania. Komornicy sądowi wielokrotnie w swej pracy stykają się z problemem nieświadomości swoich praw i zobowiązań po stronie zarówno dłużnika jak i wierzyciela oraz niezrozumieniem zasad postępowania, jak i roli, jaką pełni komornik we współczesnym społeczeństwie. W trosce o zwiększenie świadomości prawnej powstał niniejszy Przewodnik Egzekucyjny, w którym zostały opracowane podstawowe zasady postępowania egzekucyjnego, jak i zadania komornika. Przewodnik został napisany przez jednych z najlepszych w swoim fachu komorników, którzy w przystępny sposób starali się wyjaśnić te problemy, które nurtują wierzycieli i dłużników najbardziej. Niniejsze opracowanie ułatwi Państwu poznanie reguł postępowania egzekucyjnego i skuteczne dochodzenie swoich praw związanych z tą materią jak i metod i sposobów odzyskiwania długu.

    Skuteczny Komornik Sądowy nie zawsze musi się kojarzyć w sposób pejoratywny, egzekucja sądowa w Polsce ewoluuje w wyniku coraz to wyższych kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych osób piastujących ten zawód. Problematyka długu, zajęć egzekucyjnych, praw i obowiązków stron postępowania, egzekucji z nieruchomości, wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu alimentów czy też wyjaśnienie zagadnienia tytułów zabezpieczenia i tytułów wykonawczych jak i formularzy wniosków egzekucyjnnych oraz skarg; wszystko to zawiera się w niniejszym przewodniku który jego Autorzy przedstawiają Państwu do dyspozycji.

Polecam uważna lekturę – przewodnik po egzekucji sądowej

Komornik Michał Mitoń
(rewir Warszawa Wola,Bemowo)

KOMORNIK MICHAŁ MITOŃ
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

03-02-2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2022r. o godz. 14 w budynku: Hala Gimnastyczna IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego), odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 01-493 Warszawa, Czerwonych Maków 12/13, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00337550/5 Lokal mieszkalny o numerze 13 o powierzchni 83,84 m2 (powierzchnię lokalu przyjęto na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej) składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Lokal znajduje się w zasobach SM Wola.
Suma oszacowania wynosi 520 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 030,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 18 w Warszawie 55102011850000490201087279 (z dopiskiem wadium Km 102268/14).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać akta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3 wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operatem szacunkowym biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK MICHAŁ MITOŃ (REWIR WOLA I BEMOWO)
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

07-10-2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2020 r. o godz. 10:00 pod adresem: Kancelaria Komornika Michała Mitonia Al. Solidarności 155/11

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:


Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


  1. Telewizor Samsung LCD ok 32″ 1 [szt.] 350,00 **) 262,50

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KOMORNIK WARSZAWA WOLA, KOMORNIK WARSZAWA BEMOWO
MICHAŁ MITOŃ

17-08-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-08-2021r. o godz. 09:00 w Hali Gimnastycznej budynku IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego) odbędzie się pierwsza licytacja udziału 4/50 nieruchomości (lokal niemieszkalny – hala garażowa, miejsca postojowe nr 3 i 18) należącej do dłużnikapołożonej: 01-360 Warszawa, Człuchowska 46 (garaż podziemny), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00465528/8
Licytacji podlegają łącznie miejsca postojowe oznaczone numerem 3 i 18 o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Znajdują się one w niewielkiej odległości od bramy wjazdowej do garażu podziemnego bezpośrednio pod budynkiem o numerze administracyjnym ul. Człuchowskiej 46. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku.
Suma oszacowania wynosi 48 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 850,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 18 w Warszawie 55102011850000490201087279 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.