KOMORNIK MICHAŁ MITOŃ
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

03-02-2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2022r. o godz. 14 w budynku: Hala Gimnastyczna IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego), odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 01-493 Warszawa, Czerwonych Maków 12/13, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00337550/5 Lokal mieszkalny o numerze 13 o powierzchni 83,84 m2 (powierzchnię lokalu przyjęto na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej) składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Lokal znajduje się w zasobach SM Wola.
Suma oszacowania wynosi 520 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 030,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 18 w Warszawie 55102011850000490201087279 (z dopiskiem wadium Km 102268/14).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać akta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3 wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operatem szacunkowym biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.