OBWIESZCZENIE KOMORNIKA MICHAŁA MITOŃ REWIR WARSZAWA WOLA I BEMOWO
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

19-10-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli i Bemowa Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2021 o godz. 12:00 pod adresem: Hala Gimnastyczna w budynku IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika położonej przy Jana Olbrachta 112/G, 01-373 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00476307/3 Opis nieruchomości: Miejsce postojowe oznaczone numerem 81 o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Znajduje się w przeciwległym miejscu w garaży wielostanowiskowym w stosunku od bramy wjazdowej do garażu podziemnego bezpośrednio pod budynkiem o numerze administracyjnym ul. Jana Olbrachta 112. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą  w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku. Suma oszacowania wynosi 23 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 385,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 318,00 zł. Rękojmia powinna być najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA o/WARSZAWA 55 1020 1185 0000 4902 0108 7279. (z dopiskiem wadium Km 5461/17)