OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KOMORNIK WARSZAWA WOLA, KOMORNIK WARSZAWA BEMOWO
MICHAŁ MITOŃ

17-08-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-08-2021r. o godz. 09:00 w Hali Gimnastycznej budynku IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 (naprzeciwko budynku B tut. Sądu Rejonowego) odbędzie się pierwsza licytacja udziału 4/50 nieruchomości (lokal niemieszkalny – hala garażowa, miejsca postojowe nr 3 i 18) należącej do dłużnikapołożonej: 01-360 Warszawa, Człuchowska 46 (garaż podziemny), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00465528/8
Licytacji podlegają łącznie miejsca postojowe oznaczone numerem 3 i 18 o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Znajdują się one w niewielkiej odległości od bramy wjazdowej do garażu podziemnego bezpośrednio pod budynkiem o numerze administracyjnym ul. Człuchowskiej 46. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku.
Suma oszacowania wynosi 48 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 850,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 18 w Warszawie 55102011850000490201087279 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.